top of page

VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities
a- Curious Project: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62390686. 
b- opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Curious Project een overeenkomst sluit.
c- overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en Curious Project.
1.2 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Curious Project. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3- Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met Curious Project komt tot stand wanneer er aan Curious Project schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling van opdrachtgever aan Curious Project is de opdracht een feit.

2.2. Indien de opdrachtgever verzuimt in de aanbetaling na goedkeuring van de offerte, zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst met Curious Project in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.
2.4 Op alle overeenkomsten gesloten met Curious Project is het Nederlandse recht van toepassing.

​​

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Curious Project zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Curious Project het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel Curious Project als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

​ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Curious Project zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Curious Project de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Curious Project daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Curious Project zal de opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 5 PRIJZEN 

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van Curious Project worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief 21% BTW en reiskosten. Reiskosten zijn 0,45 eurocent per kilometer vanaf Beneden-Leeuwen. 
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Curious Project zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. Curious Project behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
5.3 Curious Project behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven aan te passen.
5.4 Mondelinge gemaakte afspraken binden Curious Project nadat deze schriftelijk of per email door Curious Project zijn bevestigd.

 ARTIKEL 6 BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden in 7 dagen na factuurdatum, aangegeven door Curious Project op de factuur.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 7 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van Curious Project blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Curious Project, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van Curious Project openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 Curious Project heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Curious Project aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan Curious Project worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Curious Project niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2 Curious Project is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Curious Project is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Curious Project is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Indien Curious Project desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 

  ARTIKEL 9 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Curious Project geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Curious Project opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien Curious Project bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 10 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan Curious Project.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Curious Project de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Curious Project worden aangepast tot een lager bedrag. 

ARTIKEL 11 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Curious Project is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 Curious Project behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

12.2 Curious Project heeft het recht om informatie over een opdracht, zoals plaatsnaam en afmeting en type en jaartal woning op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

 

© 2015 - 2024 Curious Project  |  KvK 62390686 | BTW-ID NL002284094B49

bottom of page